AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic l’informem dels següents aspectes: 

Objecte

El següent Avís Legal identifica al titular del lloc web https://cpcongres.cat/, inclou i desenvolupa les Condicions Generals d’Utilització del Lloc Web i especifica la Propietat Intel·lectual dels continguts del lloc, de tercers i dels enllaços.

A més, es defineixen les condicions legals aplicables de forma genèrica per l’accés a la web i/o l’ús dels seus serveis, proporcionats per CLUB PATÍ CONGRÉS.

Identificació del titular

Aquesta web és propietat de la CLUB PATÍ CONGRÉS, amb domicili social a XX Barcelona amb NIF X inscrita amb el núm. X del Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, número de telèfon 93 352 71 58 i correu electrònic de contacte infohoqueicpcongres@gmail.com 

Privacitat

Li preguem que revisi freqüentment la nostra Política de Privacitat, la nostra Política de Cookies i els Termes i Condicions Generals de Contractació, que també regeixen l’ús que realitzi dels serveis de https://cpcongres.cat/, per a què conegui les nostres polítiques vigents. 

Condicions d’accés al lloc web i utilització dels serveis per part de l’usuari

 1. Llegiu detingudament aquestes condicions abans d’utilitzar els serveis de https://cpcongres.cat/. Al utilitzar-los, vostè accepta la vinculació del present Avís Legal.
 2. L’accés a la Web és lliure i gratuït, tot i que està condicionat a l’acceptació expressa i a l’estricte compliment, per part de l’Usuari, del present Avís Legal.
 3. L’accés i la utilització per l’Usuari del referit lloc web i/o dels serveis que presta es realitzen sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’Usuari, que s’obliga a:
  • No accedir i/o utilitzar el lloc web o els productes i serveis amb fins il·lícits.
  • No realitzar qualsevol activitat que pogués danyar, sobrecarregar, deteriorar i/o impedir l’activitat normal del lloc web.
  • No transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través del lloc web i/o dels Serveis qualsevol classe de material que contravingui o hagi estat obtingut contravenint la legislació vigent, la bona fe o l’ordre públic i el present Avís Legal i/o que resulti perjudicial per a tercers.
 4. En el cas que l’Usuari causés danys a tercers en accedir o fer ús del lloc web i/o els serveis, exonera expressament a  CLUB PATÍ CONGRÉS de qualsevol responsabilitat que li pogués ser imputada. A aquests efectes, l’Usuari assumirà la responsabilitat exclusiva que pogués derivar-se i mantindrà íntegrament indemne a  CLUB PATÍ CONGRÉS.
 5. L’Usuari és responsable en tot moment de la custòdia de les seves contrasenyes personals i intransferibles. Així mateix, serà responsable de qualsevol dany produït pel seu ús indegut, transferència o pèrdua de la mateixa. L’Usuari haurà d’informar immediatament CLUB PATÍ CONGRÉS de qualsevol circumstància que pugui implicar un risc d’accés i/o ús per un individu no autoritzat, per tal que es procedeixi a la cancel·lació i substitució del compte.
 6. CLUB PATÍ CONGRÉS es reserva el dret a limitar en qualsevol moment i sense previ avís la utilització de lloc web i/o els serveis i a denegar l’accés en qualsevol moment a l’Usuari que incompleixi el present Avís Legal o qualsevol altra norma d’aplicació i també en cas de sospita que s’hagi produït una usurpació de la identitat.
 7. L’accés i/o utilització del lloc web implica l’acceptació per l’Usuari que CLUB PATÍ CONGRÉS exclou el reconeixement de tota garantia, ja sigui expressa o implícita i declina tota responsabilitat per raó de la impossibilitat d’accés o utilització del lloc web i/o dels serveis.

Propietat Intel·lectual

L’estructura i el contingut del lloc web i els serveis, sense restricció qualsevol dels seus elements, són propietat de CLUB PATÍ CONGRÉS o s’ha autoritzat el seu ús a la mateixa i estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual, de manera que queden reservats en exclusiva a favor dels seus respectius titulars.

Queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i/o posada a disposició total o parcial dels referits continguts o elements, amb independència del mitjà utilitzat, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de CLUB PATÍ CONGRÉS o, si s’escau, del titular dels corresponents drets, assumint en cas contrari l’usuari infractor totes les responsabilitats directes o indirectes que poguessin derivar.

L’Usuari disposa únicament d’un dret d’ús privat, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació pel lloc web i de les prestacions dels serveis (inclòs l’accés i la descàrrega de documentació de tercers) d’acord amb el present Avís Legal i amb qualssevol altre document o legislació vigent que li sigui aplicable.

De la mateixa manera, l’accés o ús del lloc web i/o dels seus continguts no confereix a l’Usuari cap dret sobre les publicacions, marques, logotips i/o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei. Així mateix, les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips i altres signes distintius, ja siguin titularitat de CLUB PATÍ CONGRÉS o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense la prèvia, expressa i escrita, autorització de  CLUB PATÍ CONGRÉS o dels seus legítims propietaris. 

Contingut de la web, enllaços des de tercers i a tercers

CLUB PATÍ CONGRÉS, no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts del lloc web, serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari que accedeixi als mateixos o els utilitzi.

Així mateix, CLUB PATÍ CONGRÉS no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços (links). La presència d’enllaços en el lloc web té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o la prestació de serveis d’aquesta web en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per CLUB PATÍ CONGRÉS o per a la seva imatge.

CLUB PATÍ CONGRÉS es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin cap al seu lloc web quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que sota cap concepte estigui obligada a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

Modificacions de l’avís legal

CLUB PATÍ CONGRÉS, es reserva el dret a modificar el present avís legal, sense que sigui requisit previ l’acceptació expressa per part de l’Usuari, entenent-se tàcitament acceptades pel mateix les modificacions introduïdes en el cas que continuï accedint al lloc web a partir de la data de publicació de les referides modificacions. En cas contrari, l’Usuari haurà de cessar en l’accés /o utilització del Lloc Web i dels Serveis.

Li recomanem que guardi còpia d’aquest document, ja queCLUB PATÍ CONGRÉS no arxivarà aquesta versió i no l’oferirà de forma accessible un cop s’hagin fet modificacions.

L’Usuari accepta que la versió redactada en català d’aquest document prevaldrà sobre qualsevol versió del mateix text en un altre idioma.

Miscel·lània

Si qualsevol clàusula inclosa en el present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, subsistirà íntegrament tota la resta. Totes les clàusules han de ser interpretades de forma independent i autònoma, no veient-se afectades la resta d’estipulacions en cas que una d’elles hagi estat declarada nul·la per sentència judicial o resolució arbitral ferma, en aquest cas haurà de substituirse la mateixa per una que preservi els efectes perseguits per l’Avís Legal.

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius i no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de l’Avís Legal.

Pel que fa a l’accés i/o utilització de CLUB PATÍ CONGRÉS, en el cas d’existir discrepàncies entre el que estableix el present Avís Legal i el que estableix el document Termes i Condicions Generals de Contractació de CLUB PATÍ CONGRÉS, prevaldrà el que disposa aquest últim.

El no exercici o execució per part de  CLUB PATÍ CONGRÉS de qualsevol dret o disposició continguda en el present Avís Legal no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit.

Legislació i jurisdicció aplicable

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).